Rovné příležitosti2

Vzdělávání bez bariér

(CZ.1.07/1.2.15/02.0019)

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo prioritní osy: 7.1

Číslo oblasti podpory: 7.1.2

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

VZDĚLÁVÁNÍ BEZ BARIÉR

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek realizovala od 1. září 2013 do 31. prosince 2015 projekt v rámci Evropského sociálního fondu projekt s názvem „Vzdělávání bez bariér“. Cíle projektu byly realizované naplňováním hlavních aktivit rozložených do dílčích kroků skládajících se z následujících oblastí:

* zvyšování kompetencí učitelů prostřednictvím vzdělávání v oblasti zlepšování sociálního prostředí ve škole s důrazem na žáky s cílem zvýšení jejich schopností a dovedností efektivně a adekvátně se adaptovat na dané sociální prostředí a úspěšně v něm sociálně komunikovat;

* doplnění stávajícího systému poradenství pro žáky hledající odpovědi na problémy, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jejich výsledky ve škole s cílem zamezit jejich předčasnému odchodu ze systému vzdělávání.

Při plnění tohoto dílčího úkolu absolvovalo patnáct učitelů školy dvoudenní seminář zaměřený na poradenství pro žáky, kteří se potýkají problémy v oblasti vzdělávání ale i v oblasti sociokulturní. Do pilotního ověřování bylo zařazeno deset žáků, kterým se individuálně věnovalo pět učitele školy a pomáhalo jim řešit jejich problémy.

* zavedení tzv. projektových dnů, které žákům pomohou lépe uchopit kompetence předávané jim v rámci ŠVP v oblastech finanční gramotnost, ekologie a ekologické chování, boj proti rasismu a xenofobii a k získání sociálních dovedností důležitých pro adekvátní sociální adaptaci, dobré mezilidské vztahy, porozumění sobě i druhým, řešení sociálních problémů a optimalizaci sociální komunikace.

Pět projektových dnů bylo zaměřeno do tří oblastí. První řešila problematiku rasismu, xenofobie, holocaustu. Žáci se aktivně zapojili do získávání informací o této problematice. Značně jim k tomu dopomohla beseda s novinářem Stanislavem Motlem. Druhá oblast se zabývala zvyšováním úrovně tzv. finanční gramotnosti. Na základě získaných zkušeností žáci učebních ale i maturitních oborů řešili praktické úkoly spojené s úvěry, půjčkami pojištěním apod. Třetí oblast projektových dnů byla zaměřena na ekologii a ekologické chování. Žáci školy pod vedením metodiků a učitelů sbírali informace např. v CHKO Řežabinec, ve společnosti EKODEPONT Černošín či záchranné stanici pro zvířata v Makově. Celkem bylo do projektových dnů zapojeno více jak pět set žáků školy.

* vytvoření webových stránek umožňujících žákům individuální (jednotlivé, osobní) studium ve všech předmětech (všeobecně vzdělávací i odborné), za využití materiálů vzniklých v předcházejících projektech realizovaných školou včetně učebny vybavené ICT.

Vytvořeny byly originální webové stránky zaměřené na e-learning, které učitelům umožňují uplatňovat nové učební metody či zlepšit individuální přístup k žákům. V této souvislosti byla vybavena jedna třída moderní technikou.

Tento článek je ke stažení zde (PDF 263 kB)

Projekt „Vzdělávání bez bariér“ se blíží ke konci

Od 1. září 2013 je Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm naplňován projekt OP VK s názvem „Vzdělávání bez bariér“ vedený pod evidenčním číslem CZ.1.07/1.2.15/02.0019, jehož realizace končí 31. prosince 2014.

Součástí projektu byly i tzv. „Projektové dny“. Projektové dny jsou chápány jako nástroje pro lepší uchopení kompetencí předávaných žákům v rámci školního vzdělávacího programu (ŠVP) a jejich praktického uplatňování v návaznosti na řešení některých problémových oblastí (finanční gramotnost, ekologie a ekologické chování, boj proti rasismu a xenofobii; získání sociálních dovedností důležitých pro adekvátní sociální adaptaci, dobré mezilidské vztahy, porozumění sobě i druhým, pro přijetí osoby do sociálních skupin, řešení sociálních problémů a optimalizaci sociální komunikace). Jejich realizací docházelo k ověření kompetencí žáků ke komplexnímu řešení problémů, se kterými se setkávají. Tedy předání kompetencí a z nich plynoucích schopností a dovedností optimálně sociálně komunikovat. Vytvořit u nich smysl pro spolupráci a nekonfliktní vztahy. Definování problémů, jejich diskuze vede ke zlepšování klimatu ve škole.

Jedním okruhem, jak je výše uvedeno, byla otázka rasismu, xenofobie, holocaustu. Součástí tohoto projektového dne bylo i setkání s předním českým novinářem a reportérem Stanislavem Motlem. V Divadle Fráni Šrámka došlo k projekci několika filmů s tématikou nacismu, rasismu a xenofobie. Přítomný host obšírně informoval o své práci s dokumenty, o setkávání se s válečnými zločinci, o příčinách rasismu a všech doprovodných jevech.

Zajímavostí bylo, že tyto informace byly doplněny filmovými příběhy hrdinů ve stejném věku, jako bylo přítomné publikum, tedy patnáct až sedmnáct let, což na ně velmi pozitivně zapůsobilo.

 

Projekt se orientuje na následující tři aktivity:

- uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací

- zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání

- vybudování "záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit.

Proces naplňování těchto hlavních aktivit je rozložen do dílčích kroků skládajících se z následujících oblastí:

- zvyšování kompetencí učitelů

- doplnění stávajícího systému poradenství pro žáky

- zavedení tzv. projektových dnů

- zlepšení podmínek pro uskutečňování adaptačních kurzů

- vytvoření webových stránek umožňujících žákům individuální (jednotlivé, osobní) studium včetně vybavení učebny ICT technikou.

 

S realizací projektu jsme začali 1.9.2013 a projekt bude ukončen 31.12.2014.

 

Ke stažení informace o projektu (soubor ve formátu pdf)