Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – základní informace

Přijímací řízení - přijímací zkoušky pro šk. rok 2021-2022

Ve 3. kole přijímacího řízení byli přijati všichni uchazeči. Do 27. 8. 2021 je nutno oznámit ředitelce školy nástup.

Ředitelka školy si vyhradila v rámci kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT (č.j.: MSMT-43073/2020-3) možnost rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky u maturitních oborů, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání nebo je tomuto počtu roven, a to nejpozději do 8. března 2021.

Na základě přijatých přihlášek ke vzdělávání v 1. kole rozhodla ředitelka školy takto:

obor Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 přijímací zkouška se nekoná

obor Autotronik 39-41-L/01 přijímací zkouška se nekoná

obor Podnikání 64-41-L/51 přijímací zkouška se nekoná

(denní i dálková forma)

obor Stavební provoz 36-44-L/51 přijímací zkouška se nekoná

obor Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 přijímací zkouška se nekoná

Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno na internetových stránkách školy dne 22.4.2021.

 

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

najdete zde (pdf)

Poučení:

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Žádost o nové rozhodnutí (pdf)

 

Přehled oborů


Novinky

NOVÝ OBOR 53-41-H/01 Ošetřovatel – Tříletý učební obor pro dívky i chlapce.                 

Uplatnění absolventa je v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, hospicích atd. Obor nabízí i možnost samostatného podnikání v oblasti pečovatelství.

Absolvent ovládá:

komplexní hygienickou péči o pacienta a úpravu lůžka, rozdělování a podávání stravy, sledování stavu nemocných, příznaků nemoci, měření a záznam fyziologických funkcí, manipulaci s materiálem a přípravu různých pomůcek podle potřeby pracoviště, komunikaci s nemocnými, asistenci u ošetřovatelských a léčebných výkonů, kontrolu a uložení léčivých přípravků a zdravotnického materiálu.

 


Důležité náležitosti přihlášky: podpis uchazeče a u nezletilých i zákonného zástupce, bude-li to uvedeno v kritériích, musí být způsobilost potvrzena od lékaře, výstupní hodnocení se nehodnotí.

 

 
 
Přihláška ke stažení - učební a studijní obory  
                                  - pro nástavbové studium