Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Webový odkaz na internetové stránky projektu: https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

SOŠ a SOU Písek je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

V rámci projektu bude SOŠ a SOU písek realizovat projektové dny/workshopy pro žáky píseckých i mimopíseckých základních škol zaměřené na polytechnické vzdělávání. Další aktivitou je realizace volnočasových aktivit – kroužků pro žáky základních škol a pro žáky naší školy.