33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba

 

Délka přípravy: 2 roky
Podmínky přijetí: výuční list v oboru jehož kód začíná číslem 33
Splnění podmínek přijímacího řízení
Způsob ukončení přípravy: Maturitní vysvědčení

 

Stručný popis oboru:

Studijní obor Dřevařská a nábytkářská výroba je nástavbovým denním studiem pro absolventy tříletých učebních oborů zpracování dřeva. Připravuje žáky pro technické činnosti v oblasti dřevařské druhovýroby nábytku a to v zaměření : 01 - Dřevěné konstrukce a stavby. Studijní obor rozšiřuje a prohlubuje vědomosti a dovednosti získané v učebním oboru a je orientován především na progresivní vědomosti a schopnosti v oblasti organizace, řízení a provozního hospodaření a v malovýrobě.

 

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné k:

 • pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému vyjadřování v mateřském
  jazyku
 • osvojení si základů komunikace v cizím jazyku
 • aplikovanému využívání středoškolské matematiky, fyziky a chemie v praktické činnosti
 • využívání výpočetní techniky a vědomostí o metodách uplatňování při formulování úloh pro
  počítač
 • všestrannému rozvoji pohybových schopností a upevňování zdraví.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována zejména schopností:

 • přesného technického vyjadřování v písemném i ústním projevu a dovednosti práce s
  odbornou literaturou a to i cizojazyčnou
 • aplikace základů elektrotechniky, elektroniky a automatizovaného řízení ve výrobě i
  technické obsluze výroby
 • čtení a zhotovování technických výkresů a dalších způsobů grafické komunikace,
  včetně vědomostí o zobrazování a funkci strojních součástí
 • posoudit vlastnosti materiálů ze dřeva a na bázi dřeva, pomocných materiálů a čalou-
  nických materiálů z hledisek technických, ekonomických, užitných a estetických vlastností
  výrobků
 • posoudit kvalitu vstupních materiálů a hospodárně je využívat ve výrobě, včetně vyhodno-
  cení množství a kvality práce při výrobě individuální (kusové) i průmyslové (sériové)
 • využívat znalostí a dovedností konstrukčních řešení dřevěných stavebních prvků dřevostaveb,
  dřevěného a čalouněného nábytku, obalů, sportovních a školních potřeb, včetně tvorby
  interiérů
 • základních způsobů zpracování dřeva a jeho úprav, včetně využití dřevního odpadu
 • vhodně uskladňovat materiály, polotovary a výrobky
 • využívat podstaty operací a řízení výrobních procesů u progresivních výrobních zařízení
 • ovládat, obsluhovat, seřizovat, kontrolovat a provádět běžnou údržbu strojů a zařízení
  a reagovat na odchylky od technologického režimu
 • ovládat principy měření a regulace provozních technologických veličin jako jsou např.
  tlak, teplota, vlhkost
 • vypracovávat a používat technickou dokumentaci v projektování a řízení konkrétních
  technologických postupů nebo jejich částí při uplatnění optimalizace výroby
 • zabezpečovat ochranu výrobků ze dřeva, jejich údržbu a opravy
 • podílet se na zkoušení a hodnocení výrobků, ovládat hlavní systémy hodnocení výrobků a
  hlediska (funkční, konstrukční, ekonomická, estetická a tvorby životního prostředí)
 • uplatňovat principy ekonomiky tržního hospodářství a poznatky o vedení pracovních kolektivů,
  psychologie práce a sociologie.