Hlavní prázdniny a zahájení šk. roku 2021/22

Hlavní prázdniny – 1.7. – 31.8.2021.

Zahájení školního roku 2021/2022 – středa 1.9.2021 – lichý týden.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – základní informace

2.kolo přijímacího řízení

Uzávěrka přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je 21. 6. 2021. Termín odevzdání zápisových lístků do 7. 7. 2021.

Přehled volných míst najdete zde (pdf).

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

výsledky najdete zde (pdf)

Termín pro odevzdání zápisových lístků je do 2. 6. 2021

 

Přijímací řízení - přijímací zkoušky pro šk. rok 2021-2022

Ředitelka školy si vyhradila v rámci kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT (č.j.: MSMT-43073/2020-3) možnost rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky u maturitních oborů, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání nebo je tomuto počtu roven, a to nejpozději do 8. března 2021.

Na základě přijatých přihlášek ke vzdělávání v 1. kole rozhodla ředitelka školy takto:

obor Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 přijímací zkouška se nekoná

obor Autotronik 39-41-L/01 přijímací zkouška se nekoná

obor Podnikání 64-41-L/51 přijímací zkouška se nekoná

(denní i dálková forma)

obor Stavební provoz 36-44-L/51 přijímací zkouška se nekoná

obor Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 přijímací zkouška se nekoná

Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno na internetových stránkách školy dne 22.4.2021.

 

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

najdete zde (pdf)

Poučení:

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Žádost o nové rozhodnutí (pdf)

 

Přehled oborů


Novinky

NOVÝ OBOR 53-41-H/01 Ošetřovatel – Tříletý učební obor pro dívky i chlapce.                 

Uplatnění absolventa je v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, hospicích atd. Obor nabízí i možnost samostatného podnikání v oblasti pečovatelství.

Absolvent ovládá:

komplexní hygienickou péči o pacienta a úpravu lůžka, rozdělování a podávání stravy, sledování stavu nemocných, příznaků nemoci, měření a záznam fyziologických funkcí, manipulaci s materiálem a přípravu různých pomůcek podle potřeby pracoviště, komunikaci s nemocnými, asistenci u ošetřovatelských a léčebných výkonů, kontrolu a uložení léčivých přípravků a zdravotnického materiálu.

 


Důležité náležitosti přihlášky: podpis uchazeče a u nezletilých i zákonného zástupce, bude-li to uvedeno v kritériích, musí být způsobilost potvrzena od lékaře, výstupní hodnocení se nehodnotí.

 

 
 
 
Přihláška ke stažení - učební a studijní obory  
                                  - pro nástavbové studium