Úřední hodiny

pondělí, středa 9:00 - 12:00 hod.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 – základní informace

 

2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory

Ve druhém kole přijímacího řízení pro maturitní obory všichni zúčastnění splnili kritéria přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu ve školním roce 2020/2021.

 

 

Volná  místa na maturitních oborech pro 2. kolo přijímacího řízení

najdete zde (pdf)

 

2. kolo přijímacího řízení - maturitní obory

dne 27.8.2020 se budou konat přijímací zkoušky

 

3. kolo přijímacího řízení - učební obory

Ve 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 byli přijati všichni uchazeči přihlášení do učebních oborů. Zápisové lístky nutno odevzdat do 28. 8. 2020.

 

 

2. kolo přijímacího řízení - učební obory- výsledky:

přijati všichni uchazeči

zápisový lístek nutno dodat do 10.7.2020

 

Volná  místa na učebních oborech pro 2. kolo přijímacího řízení.

přehled volných míst

 

 

Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory:

výsledky najdete zde (pdf)

Informace k odevzdání zápisových lístků:
Zájemci o studium maturitních oborů potvrdí svůj zájem o obor, do kterého byli přijati, odevzdáním zápisového lístku. Termín pro odevzdání je do 23.6.2020. Zápisový lístek je možné odevzdat ve škole každý pracovní den od 7.00 do 14.00 hodin nebo zaslat poštou.
Zápisový lístek vydává základní škola.
Zájemci o nástavbové studium zápisový lístek neodevzdávají, zájem o studium potvrdí telefonicky pí Berendové (tel. 382 789 511)

 

Výsledky přijímacího řízení učební obory: zde

Informace k odevzdání zápisových lístků:

zájemci o studium učebních oborů potvrdí svůj zájem o obor, do kterého byli přijati, odevzdáním zápisového lístku. Termín pro odevzdání je do 7.5.2020. Zápisový lístek je možné odevzdat ve škole každý pracovní den od 9.00 do 12.00 hodin nebo zaslat poštou.

Termín 7.5.2020 neplatí pro zájemce, kteří byli přijati do učebního oboru a budou ještě konat přijímací zkoušky v maturitních oborech. Pro tyto uchazeče bude termín pro odevzdání zápisových lístků jednotný s maturitním oborem.

Zápisový lístek vydává základní škola.

 

 

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

najdete zde (pdf)

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon stanovuje, že ustanovení školského zákona ohledně zápisového lístku se použijí obdobně s výjimkou lhůty pro první odevzdání zápisového lístku. Školský zákon pro případy odevzdání zápisového lístků na základě úspěšného odvolání stanovuje lhůtu 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60g odstavec 6 a 7 školského zákona). Uchazeč tedy po oznámení nového rozhodnutí o přijetí má lhůtu na odevzdání zápisového lístku na tuto školu 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí.

Žádost o nové rozhodnutí (pdf)

 

Přehled oborů

Maturitní obory (Provoz a ekonomika dopravy, Autotronik, Nástavbové studium) – konají se jednotné (státní) přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny: 1. termín: 14. dubna 2020; 2. termín: 15. dubna 2020. Na všechny tříleté učební obory je přijetí bez přijímacích zkoušek.

K podání informací o přijímacím řízení je ve škole zřízena stálá služba – středa od 14.00 do 17.00 hodin. V tomto čase je možná i prohlídka školy. Případný jiný termín je možné domluvit na telefonním čísle 603 929 826 – Ing. Zdeněk Kalinovský, ZŘ. S podrobnostmi přijímacího řízení Vás rádi seznámíme také na telefonním čísle 382789512 nebo 603823537, popřípadě na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Novinky

NOVÝ OBOR 53-41-H/01 Ošetřovatel – Tříletý učební obor pro dívky i chlapce.                 

Uplatnění absolventa je v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, hospicích atd. Obor nabízí i možnost samostatného podnikání v oblasti pečovatelství.

Absolvent ovládá:

komplexní hygienickou péči o pacienta a úpravu lůžka, rozdělování a podávání stravy, sledování stavu nemocných, příznaků nemoci, měření a záznam fyziologických funkcí, manipulaci s materiálem a přípravu různých pomůcek podle potřeby pracoviště, komunikaci s nemocnými, asistenci u ošetřovatelských a léčebných výkonů, kontrolu a uložení léčivých přípravků a zdravotnického materiálu.

(Obor ve stádiu schvalování, předpokládáme otevřít I. ročník ve školním roce 2020-2021)

 


Důležité náležitosti přihlášky: podpis uchazeče a u nezletilých i zákonného zástupce, bude-li to uvedeno v kritériích, musí být způsobilost potvrzena od lékaře, výstupní hodnocení se nehodnotí.

 

 
 
 
Přihláška ke stažení - učební a studijní obory  
                                  - pro nástavbové studium  
                                
Možnosti stipendia: program Jihočeského kraje a program firmy Kočí Písek